Page 24 - VCL Final2

Basic HTML Version

Environment /
Ekologie
Under a license, we produce vapour recovery units for disposal of harmful vapour generated in petro-
chemical and chemical plants. These units work on the principle of a technological unit where catalytic
oxidation of chlorinated organic substances takes place.
The basic Vapour Recovery Unit (VRU) system is comprised of a PSA (Pressure Swing Adsorption)
process with two activated carbon reactors, alternating within a 15-minute time cycle. Regeneration
of the carbon reactors is accomplished primarily by vessel evacuation with dry or liquid ring vacuum
pumps and secondary with an ambient air purge input to the reactor in a controlled manner during
the last 25% of reactor cycle. The VOCs (Volatile Organic Compounds) desorbed from the carbon dur-
ing reactor. Regeneration are effectively recovered in an absorption process in a packed tower, coun-
ter current flow, absorber. Supply tank lean oil is pumped on skid for use as a lean oil in the absorber.
All product recovered by the system is pumped back to the lean oil supply tank mentioned.
We produce technology equipment for methyl ester batch production. As raw material rape-seed oil,
palm oil, or any other oil of biological origin can be used.
We supply the technology for fuel distribution, methyl ester mixing with diesel or bioalcohol with petrol.
This technology provides precise flow rate measurement and regulation of both components including
the recalculation to reference temperature. A part of our production is the development and produc-
tion of activation units for activating dyes and special admixtures for chemical and petrochemical
products.
We also supply complete biogas stations. The biogas stations process organic waste from agriculture
and municipalities. Biogas is generated in the process of waste anaerobic decomposition; the biogas
can be further utilized for alternative production of electric and thermal energy, or after respective
treatment as a direct replacement of natural gas. Our biogas stations fully respect local operationing
capabilities, contribute to environment protection, and at the same time they generate financial profit
for their owners.
We also provide a wide range of services for environmental protection starting authorized emission
and immission measurements through the waste water quality monitoring to the analysis of sedi-
ments, soils and all sorts of industrial waste. These services include deliveries of technologies for
environment protection and hazardous substances elimination such as catalytic systems for liquida-
tion of organic substances or technologies for liquidation of inorganic pollutants.
These activities are fully in accordance with the EU standards.se activities are fully in accordance with
the EU standards.
Licenčně vyrábíme rekuperační jednotky pro likvidaci škodlivých par vznikajících v petrochemických
a chemických provozech. Tyto jednotky pracují na principu technologické jednotky, kde dochází ke
katalytické oxidaci chlorovaných organických látek.
Rekuperační jednotka (VRU - Vapour Recovery Unit) je založena na adsorpci těkavých organických
složek (VOC - Volatile Organic Compounds) střídavě v jednom ze dvou reaktorů naplněných aktivním
uhlím, které se následně regenerují podtlakem a proplachem vzduchu v 15-ti minutových intervalech.
VOC se podtlakem odsají z reaktorů a zkapalňují se ve dvou technologických stupních: kondenzací
ve vakuovém čerpadle a absorpcí v protiproudu pracího benzínu v absorpční věži. Benzín se pak vrací
k dalšímu použití zpět do skladovací nádrže.
Vyrábíme technologické zařízení pro dávkovou výrobu metylesteru. Jako surovinu je možno používat
řepkový, palmový nebo jiný olej biologického původu.
Zajišťujeme technologie distribuce pohonných hmot, pro míchání metylesteru s naftou respektive
bioalkoholu s benzíny. Tato technologie zajišťuje přesné měření a regulaci průtoku obou složek včetně
přepočtu na referenční teplotu. Součástí naší výroby je vývoj a výroba aktivačních jednotek pro aktivaci
barviv a speciálních příměsí do chemických a petrochemických produktů.
Předmětem naší činnosti jsou také komplexní dodávky bioplynových stanic. Bioplynové stanice zpra-
covávají organický odpad ze zemědělské nebo komunální sféry. Jeho anaerobním rozkladem dochází
k produkci bioplynu, který je dále možné využívat pro alternativní výrobu elektrické a tepelné energie
nebo po příslušné úpravě jako přímou náhradu zemního plynu. Naše bioplynové stanice je plně
respektují místní provozní možnosti, přispívají k ochraně životního prostředí a současně generují
finanční profit pro majitele.
Dále zajišťujeme široké spektrum služeb při řešení problematiky ochrany životního prostředí od autori-
zovaného měření emisí a imisí přes sledování kvality odpadních vod až k analýzám sedimentů, půd
a veškerých druhů průmyslových odpadů. Součástí těchto služeb jsou dodávky technologií pro
ochranu životního prostředí a eliminaci nebezpečných látek, jako např. katalytické systémy pro likvidaci
organických látek a technologie pro likvidaci anorganických polutantů.
Tyto aktivity jsou plně v souladu s exekutivou Evropské unie.