Page 20 - VCL Final2

Basic HTML Version

Specifically designed for water-supply engineering are the telemetric stations that, among
others, enable remote programming using a standard communication line, programmable
sources for radio station power supplies, communication modules and surge arresters for
protection of HF circuits in radio stations, etc.
We develop and deliver flight traffic control information systems.
We also produce control units and components for coal mines including production of fixed
non-explosive enclosures.
We manufacture and assemble electric switchboards for the whole range of industrial
technologies and devices.
However, our activities also include consumer electronics where we develop, design and
produce customized electronic equipment.
We are a distributor of electronic components for industrial communications, datameasurement
and acquisition, power industry systems, monitoring and control systems.
We also manufacture illuminated and neon advertising units, large-area advertising units
suitable for example for visualizations of fuel petrol stations.
Dále vyrábíme řídicí jednotky a komponenty do prostředí uhelných dolů, včetně výroby pevných
nevýbušných závěrů.
Vyrábíme a kompletujeme elektrorozvaděče pro celou škálu průmyslových technologií
a zařízení.
Naše aktivity však zahrnují i oblast spotřební elektroniky, kde vyvíjíme, konstruujeme a vyrábíme
elektronická zařízení dle individuálního zadání zákazníka.
Jsme distributorem elektronických komponent pro průmyslové komunikace, měření a sběr
dat, systémy pro energetiku, monitorovací a řídicí systémy.
Vyrábíme také světelné a neonové reklamy, velkoplošné reklamy vhodné např. pro vizualizace
čerpacích stanic pohonných hmot.
V současnosti nabízíme ucelenou řadu RTU/IED jednotek pro dálkové monitorování a ovlá-
dání elektrických silových prvků a stanic v elektrické rozvodné síti. Většina nabízených typů
v sobě slučuje také funkci inteligentních ochran či indikátorů se záznamem poruchových dějů.
Provozovatelůmrozsáhlých rozvodných elektrických soustav nabízíme také aplikace proměření
a signalizaci. Jedinou řadou zařízení obsáhneme všechny potřebné funkce (dispečerské mě-
ření a signalizaci, dálkové ovládání, měření spotřeby), a to nejen v oblasti elektrické energie,
ale také plynu, tepla, vody a dalších médií. Tuto sofistikovanou techniku pak na vyšších vrst-
vách doplňujeme o spolehlivou komunikační infrastrukturu, vizualizační techniku a SCADA
systémy.
1
2
6