Page 16 - VCL Final2

Basic HTML Version

Electrical Equipment
Elektrotechnika
We manufacture electronic devices mainly for industrial applications
and machinery. We specialized especially on the products designed
for explosion-risk environment.
Vyrábíme elektronická zařízení především pro průmyslové
aplikace. Specializujeme se zejména na výrobky
do prostředí s nebezpečím výbuchu.
These products are intended for use within our complete supplies, however we sell them
separately as well. The whole production process incl. testing and approvals meets the
international regulations.
We focus on individual development and production in small and medium volumes.
The main area comprises products designed for industrial applications, i.e. various types of
devices for measurement, monitoring and control of technological processes.
We design and produce electric LV switchboards for the needs of industrial andmunicipal areas,
data switchboards for I&C, compensating switchboards, explosion-proof switchboards.
As to the communication equipment we produce especially GSM and GPRS communication
equipment, retransmitting devices and PLC devices for radio and power networks.
For power networks we offer an integrated series of RTU/IED units for remote monitoring
and control of electrical power elements and stations in electric power-distribution networks.
Most offered types combine the function of intelligent protection or indicators with failure state
recording. We provide measurement and signaling applications to large electrical distribution
systems operators.
Tyto výrobky jsou určeny pro použití v rámci našich komplexních dodávek, ale prodáváme je
i samostatně. Celý výrobní proces, včetně testování a schvalování, odpovídá mezinárodním
předpisům.
Zaměřujeme se na individuální vývoj a výrobu v malých a středních sériích.
Hlavní oblastí jsou výrobky určené pro průmyslové aplikace, tj. různé typy zařízení pro měření,
monitorování a řízení technologických procesů.
Projektujeme a vyrábíme elektro rozvaděče nízkého napětí pro potřeby průmyslu a komunální sféry,
datové rozvaděče pro měření a regulaci, kompenzační rozvaděče, rozvaděče v provedení Ex.
V oblasti komunikačních zařízení vyrábíme především GSM a GPRS komunikaci, retranslační
zařízení a plc zařízení pro rádiové a energetické sítě.
Pro energetické sítě nabízíme ucelenou řadu RTU/IED jednotek pro dálkové monitorování
a ovládání elektrických silových prvků a stanic v elektrické rozvodné síti. Většina nabízených
typů v sobě slučuje také funkci inteligentních ochran či indikátorů se záznamem poruchových
stavů. Provozovatelům rozsáhlých rozvodných elektrických soustav nabízíme také aplikace
pro měření a signalizaci.