Page 15 - VCL Final2

Basic HTML Version

5
6
3
8
Visualization of the WWTP technological diagram. Actual
conditions of individual technological sections are shown
on the screen.
WWTP secondary settling tank. An example of the WWTP
sewage aeration process.
Central control room. The SCX system enables fully auto-
mated operation, or operation using local control of indi-
vidual technologies, or centralized control from the WWTP
or WTP control room. Individual objects may be included in
the control system of the whole water-supply or sewerage
network.
Dispatcher‘s workplace in the control room. We use the
SCX SCADA system for automated control of WTP and
WWTP which consists of programmable PLCa and control
software.
Activated sludge tank of the waste water treatment plant.
Visualization of a part of the waste water treatment plant
technology - biological section.
The Proteus Serck station for the control of the waste water
treatment plant.
Remote technology data transmissions using both private
and public communication networks.
Vizualizace technologického schématu ČOV. Na monitoru je
zobrazován aktuální stav jednotlivých částí technologie.
Dosazovací nádrž ČOV. Příklad řízení provzdušňovacího
procesu čistírny.
Centrální dispečink. Systém SCX umožňuje plně automati-
zovaný provoz nebo provoz využívající lokální řízení jednot-
livých technologií nebo centralizované řízení z dispečinku
čistírny odpadních vod nebo úpravny vod. Jednotlivým ob-
jekty mohou být začleněny do systému řízení celé vodovod-
ní a kanalizační sítě.
Pracoviště dispečera na velínu. Pro automatizované řízení
úpraven a čistíren používáme systém SCX SCADA, který
je tvořen programovatelnými automaty PLC a řídicím soft-
warem.
Aktivační nádrž čistírny odpadních vod.
Vizualizace části technologie čistírny odpadních vod - bio-
logického stupně.
Stanice Proteus Serck pro řízení provozu čistírny odpadních
vod.
Pro vzdálené řízení vodárenských objektů se používají rádi-
ové, GPRS a mikrovlnné přenosy.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
5
6
7
8
7
6