Page 14 - VCL Final2

Basic HTML Version

Control Systems for Water Treatment and Waste Water
Treatment Plants
The SCX SCADA WAMAS system is also suitable for controlling large water management
objects such as water treatment plants and waste water treatment plants. These objects are
characterized by a relatively large complexity, high number of signals and control links and also
by the fact that all technology is - except for auxiliary objects - closed in a limited area. Using
a unified dispatcher system enables to incorporate not only visualization but also the control
systems of water treatment plants and waste water treatment plants in a common water ma-
nagement control room.
Such technology enables fully automated operation, minimizes the needs for supervisors and
operators. They cover the requirements for water cleanness and quality in association to vari-
able input parameters of the water or sewage to be treated or cleaned.
Řízení čistíren a úpraven vod
Systém SCX SCADA WAMAS je vhodný také pro řízení velkých vodárenských objektů, jako
jsou čistírny a úpravny vody. Tyto objekty jsou charakteristické relativně velkou složitostí, velkým
množstvím signálů a řídicích vazeb, ale také tím, že veškerá technologie je s výjimkou pomoc-
ných objektů ohraničena do omezeného prostoru. Použití jednotného dispečerského systému
umožňuje začlenit nejen vizualizaci, ale i řízení čistíren a úpraven vody do společného vodáren-
ského dispečinku.
Takto řešené technologie umožňují plně automatizovaný provoz, minimalizuje požadavky na per-
sonální dozor a obsluhu. Zabezpečují požadavky na čistotu a kvalitu vody ve vazbě na proměn-
livé vstupní parametry upravované nebo čištěné vody a splašků.
5
1
2
4