Page 12 - VCL Final2

Basic HTML Version

Water Supply
Engineering
Vodárenství
Control of Water Supply and Sewerage Networks
For water-supply companies we have developed the telemetric control system SCX SCADA
WAMAS based on the Serck software license which enables to build up regional dispatching
points for drinking water networks and sewerage systems. It is also possible to integrate water
treatment plants and waste water treatment plants where we also deliver local control sys-
tems.
These modern SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systems take over all moni-
toring and control functions incl. decision-making processes, they fully replace routine control,
and let the supervision tasks to the operator with the possibility to intervene in the control in
case of any operational need. This reduces the number of operating personnel, increases wa-
ter quality, decreases water loss in pipelines; it is possible to optimize electricity consumptions
based on water-supply network situation and on agreed offtake schedules. The higher degree
of dispatcher system utilization is the manager control, i.e. sales, investments, maintenance,
employment of workers, etc. planning.
The main advantage of our systems is their reliability and openness due to which the users
themselves can perform not only basic maintenance but also change their configuration, con-
nect them to other computer systems, and grow them. The systems can also work on the basis
of Internet solutions and web applications.
For monitoring and control we utilize the RTU (Remote Telemetry Unit) hardware which is desi-
gned for remote technology data transmissions using both private and public communication
networks. We also deliver standard PLC automatics.
Řízení vodárenských a kanalizačních sítí
Pro vodohospodářské společnosti jsme vyvinuli telemetrický řídicí systém SCX SCADA WAMAS
na licenční bázi software Serck, který umožňuje budování regionálních dispečinků pro sítě pitné
vody a kanalizační systémy. Do tohoto systému lze rovněž integrovat úpravny vody a čistírny
odpadních vod, kde dodáváme i lokální řízení těchto technologií.
Takto řešené technologie umožňují plně automatizovaný provoz, minimalizuje požadavky
na personální dozor a obsluhu. Zabezpečují požadavky na čistotu a kvalitu vody ve vazbě
na proměnlivé vstupní parametry upravované nebo čištěné vody a splašků.
Tyto moderní SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systémy přebírají veškeré
monitorovací a řídicí funkce včetně rozhodovacích procesů, plně nahrazují rutinní řízení a dis-
pečerovi přenechávají úlohu dohledu s možností zasahování do řízení v případě provozní po-
třeby. Tím se značně snižují nároky na počet osob obsluhujícího personálu, zvyšuje se kvalita
vody, snižuje se ztrátovost vody v potrubí, je možno optimalizovat odběry elektrické energie
podle stavu vodovodní sítě a sjednaných odběrových diagramů. Vyšším stupněm využití dis-
pečerských systémů je manažerské řízení, tedy plánování prodeje, investic, údržby, nasazení
pracovníků atd.
Hlavní předností našich systémů je jejich spolehlivost a otevřenost, díky níž mohou uživatelé
sami provádět nejen běžnou údržbu, ale také měnit jejich konfiguraci, propojovat s jinými počí-
tačovými systémy a rozšiřovat je. Systémy mohou pracovat také na bázi internetových řešení
a webových aplikací.
Pro monitoring a řízení využíváme hardware zařízení RTU (Remote Telemetry Unit), která jsou
konstruována pro vzdálené přenosy technologických dat pomocí privátních i veřejných komu-
nikačních sítí. Dodáváme i standardní automaty PLC.