Page 11 - VCL Final2

Basic HTML Version

4
8
Our projects are comprehensive: construction, technolo-
gical, electrical and control. We put an emphasis on opera-
tion safety, fire-protection measures, meeting commercial
standards and product quality standards.
Part of storages are ex-stock delivery terminals. They
enable the fully automated ex-stock delivery of crude-oil
products and chemical products with the option of modu-
larly designed number of ex-stock delivery points, into tank
trucks and railway wagons.
Both the storages and terminals may be fully automated
and controlled in a non-attended mode by only a control
room. The terminal may be operated by a trained customer
independently in our own TAMAS® system.
We design and supply systems enabling to receipt and
deliver crude-oil products and chemical products from/to
product pipelines, tank trucks, or ships.
We produce special modules - SKIDs for quick and easy
equipment assembly within the deliveries to remote and
climatically demanding destinations; the SKIDs consist of
individual technologically linked devices so that they enable
dry assembly directly on existing technologies of storages.
ETR - electronic console for self-service check-in at bulk
terminals. ETR console consists of an industrial PC with
touchscreen, dual card reader, printer, voice communi-
cation system and camera.
We design and deliver technologies for dosing and colour-
ing.
An example of the engineering, designing and deliver-
ing activities: Global construction of a storage for petrol,
diesel and aviation turbine fuel having storage capacity of
100 000 m
3
: the Sedlice Storage, ČEPRO, Czech Republic.
Our solutions are global: the control of product pipelines and
their terminal devices in association with the storage tech-
nology and storage capacities. Our activities also include
the specific field of the aviation turbine fuel storage and
issuance, and deliveries of the air traffic control.
Naše projekty jsou komplexní: stavební, technologické,
elektro a řízení. Klademe důraz na bezpečnost provozu,
požární zabezpečení, dodržování obchodních standardů
a norem kvality produktů.
Součástí skladů jsou i výdejní terminály: Umožňují plně
automatizovaný výdej ropných a chemických produktů
s možností modulárně řešeného počtu výdejních míst, do
autocisteren a železničních vagónů.
Sklady a terminály mohou být plně automatizovány a řízeny
v bezobslužném režimu pouze dispečinkem. Obsluhu ter-
minálu si může provádět zaškolený zákazník samostatně
v našem vlastním systému TAMAS®. Projektujeme a dodá-
váme technologie produktovodů, systémy řízení a detekce
úniků látek.
Projektujeme a dodáváme systémy umožňující příjem a vý-
dej ropných a chemických produktů z a do produktovodů,
autocisteren, železničních vagónů a lodí.
Pro rychlou a snadnou montáž zařízení v rámci dodávek
do vzdálených a klimaticky obtížných destinací vyrábíme
speciální moduly - SKIDy, které jsou tvořeny jednotlivými
technologicky provázanými zařízeními tak, aby umožňovaly
suchou montáž přímo na stávající technologii skladů.
ETR elektronický terminál řidiče pro samoobslužný výdej
pohonných hmot. ETR je osazen průmyslovým PC s doty-
kovou obrazovkou, duální čtečku karet, tiskárnou, hlasovým
komunikačním systémem a kamerou.
Projektujeme a dodáváme technologie aditivačních sys-
témů.
Příklad inženýrské, projekční a dodavatelské činnosti:
Komplexní výstavba skladu benzínu, nafty a leteckého pe-
troleje o skladovací kapacitě 100 000m
3
: Sklad Sedlice,
ČEPRO, ČR.
Naše řešení jsou komplexní: řízení produktovodů a jejich
koncových zařízení ve vazbě na technologii skladů a jejich
skladovacích kapacit.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9