Novinky

Díky finančnímu daru může nyní Základní škola pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě využívat nové zařízení, které doplňuje stávající vybavení školy o estetické prostředí čítárny, knihovny a alternativní učebny českého jazyka a cizích jazyků. Projekt "Multifunkční místnost" (knihovna, čítárna) byl předán do užívání dětem a žákům školy se zahájením nového školního roku 1.9.2008. Základní a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba

Dotace EU

07. 08. 2008
V červnu 2008 byla společnosti přiznána dotace z Operačního programu Podnikání a inovace, podprogramu ICT v podnicích na implementaci nového ERP systému. Projekt implementace ERP systému zahrnující SW podporu workflow byl realizován za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Kapitálový vstup VAE CONTROLS® do společnosti ELCOM GROUP a.s. nyní ELVAC a.s. Více na : www.elvac.eu
Získání významné zakázky od bulharské vlády na projekt rekonstrukce skladů státních hmotných rezerv v Bulharsku.
Pokračuje spolupráce s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava na vedení diplomanta. Téma diplomové práce: ASŘ technologie skladu ropných produktů.
VAE CONTROLS® pokračuje v úspěšné expanzi a pro své aktivity v jižní Americe založila dceřinnou společnost VAEQUIMIPAC v Guayaquilu. Firma se bude zabývat servisní činností pro firmu Interaqua a bude sloužit pro další rozvoj obchodních aktivit VAE CONTROLS® ve světě.
Při ověřování funkce aditivačního systému na skladě pohonných hmot Orlen Wrocław dne 18.10.2007 byla provedena kontrola přesnosti dávkování v testovacím módu. Opakovaně se prokázalo, že chyba dávkování je prakticky nulová. Přiložený obrázek byl pořízen těsně po provedení testu, kdy se napěněné aditivum ještě nestačilo usadit. Za tento skvělý výsledek vděčí EVA5 přesnému průtokoměru s dvojitým pulsním výstupem a proporcionálnímu řízení průtoku aditiva.
Zahájen zkušební provoz 1. automatizovaného výdejního terminálu pohonných hmot v Plovdivu, Bulharsko.
Firma Elok - člen skupiny VAE CONTROLS® - získala jako 1. v České republice Certifikát světové skupiny IEC Schema pro výrobu zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Další dodávka a instalace aditivačních jednotek EVA 6 na již druhý sklad pro firmu Sinopec, Čína.
Loading