Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

Společnost VAE CONTROLS Group, a.s., se sídlem náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 285 97 354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4194 (dále jen „Společnost“), zveřejňuje rozhodnutí valné hromady Společnosti  o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie, které je obsaženo v notářském zápisu NZ 182/2019 ze dne 26. 03. 2019, sepsaném Mgr. Šárkou Otipkovou, notářkou, se sídlem ve Frýdku-Místku (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí se všech 20 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč, vydaných Společností, na které je rozvrženo 100 % základního kapitálu Společnosti ve výši 2,000.000,00 Kč, mění na zaknihované kmenové akcie na jméno. Společnost vyzývá všechny své akcionáře, aby nejpozději do tří měsíců od tohoto zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdali Společnosti veškeré akcie Společnosti. Každý akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle Společnosti, a to v kterýkoliv pracovní den vždy od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Každý akcionář Společnosti je povinen při odevzdávání listinných akcií sdělit Společnosti číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), na který mají být zaevidovány jím vlastněné zaknihované akcie společnosti, a identifikační číslo účastníka CDCP, pod kterým je majetkový účet podřazen. Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku a uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti.

Loading